Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

CBRN Respons Eenheid
Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair

Robuuste Veiligheidspartner
Bij nationale CBRN-incidenten heeft Defensie de CBRN Respons Eenheid 24/7 gereed staan. Deze eenheid ondersteunt de civiele hulpverleningsdiensten en instanties over de te nemen maatregelen bij een (dreigend) incident met CBRN-middelen. Deze eenheid is dé specialistische eenheid van Defensie die directe en concrete ondersteuning kan bieden door het leveren van advies en meetcapaciteit. Door de gemaakte afspraken in het kader van de civiel-militaire samenwerking is deze eenheid een volwaardige partner welke een structurele en adequate bijdrage levert aan een veiliger en weerbaar Nederland.

De Respons Eenheid bestaat uit twee elementen:

 • Adviesteam, bestaande uit twee CBRN-specialisten die de belanghebbende adviseert bij CBRN incidenten. Het adviesteam is uiterlijk 2 uur na alarmering op de plaats van het incident en kan desgevraagd autonoom optreden;

 • Detectie, Identificatie en Meetteam (DIM): bestaande uit vier personen die bij de dreiging van, of na een incident met, CBRN-middelen als verkennend element kunnen detecteren, identificeren en monitoren. De meetploeg is uiterlijk binnen 2.5 uur na alarmering op de plaats van het incident en treedt altijd op in combinatie met het advies team.

Bij een CBRN-incident kan de Respons Eenheid rechtstreeks gealarmeerd worden ten behoeve van:

 • Advies op afstand of op locatie;

 • Advies & Assistentie op locatie door de inzet van Detectie-, Identificatie- en Monitoringscapaciteit;

 • Advies & assistentie op locatie door inzet van militaire ontsmettingscapaciteit voor voertuig- en infra-ontsmetting;

 • Participeren in multidisciplinaire CBRN-oefeningen;

Op basis van de bevindingen van de CBRN Respons Eenheid kunnen er handelingsperspectieven geboden worden aan civiele hulpverleningsdiensten en/of autoriteiten welke kunnen bijdragen aan een doelmatigere en veiligere afhandeling van het incident. Belangrijk hierbij is dat dit altijd gebeurd vanuit de rol als inhoudelijk adviseur en Defensie en/of de Respons Eenheid zijn daarom altijd ondersteunend aan de civiele diensten.

High Tech

Het radiologisch en chemisch verkenningsvoertuig is “state of the art” binnen het CBRN-specialisme. Het is in staat om rijdend metingen en bemonsteringen uit te voeren en de monsters direct aan boord te analyseren en indien nodig kunnen de resultaten direct gedeeld worden met alle relevante partners. Andere kenmerken van het voertuig zijn:

 • De meetsensoren en -detectoren kunnen bedient worden vanuit de cabine welke op overdruk staat. In geval van nood kan er overgeschakeld worden op een autonoom ademluchtsysteem;

 • Er is een gaschromatograaf-massaspectrometer aanwezig, waarmee de genomen luchtmonsters kunnen worden geanalyseerd,

 • Het beschikt over een uniek verbindingsplatform dat onder andere 4G en satellietverbinding tot stand kan brengen zodat ten alle tijden informatie kan worden gedeeld met onze partners;

 • Een robot die kan worden uitgerust met meet- en bemonsteringsapparatuur;

 • Verder zijn een lichtmast, weerstation en 360 gradencamera op de voertuigen gemonteerd.

Naast de inzet van het verkenningsvoertuig en de robot beschikt de CBRN Respons Eenheid over een derde inzetoptie en dat is de “uitgestegen” inzet door middel van gaspaklopers.

Civiele hulpdiensten de CBRN Respons Eenheid rechtstreeks alarmeren via onderstaande telefoonnummer. De eenheid heeft een reactietijd van 5 minuten en kan dus snel overgaan tot uitruk of ondersteuning op afstand. Indien noodzakelijk kunnen wij ook de gegarandeerde militaire onstmettingscapaciteit alarmeren, deze eenheid heeft een reactietijd van 3 uur en kan ingezet worden voor materieel en infra ontsmetting.

Kijk voor meer informatie op www.dcbrnc.nl of stuur een email naar cbrnrespons@mindef.nl.

In geval van calamiteiten kan de Respons Eenheid gealarmeerd worden via 073-688-2288

Bij een planbare (preventieve) steun dient een formeel verzoek tot bijstand te worden ingediend.