Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

De Milieuongevallen Dienst (MOD) ondersteunt en adviseert hulpverleningsdiensten in de regio bij incidenten. Dit doen we 24/7, bijvoorbeeld bij brand, geuroverlast, lekkage van stoffen en dreiging of een aanslag met gevaarlijke stoffen. De MOD(Milieuongevallen Dienst ) meet, bemonstert en analyseert vrijgekomen stoffen en maakt een inschatting van de gevolgen voor gezondheid en milieu. Het bevoegd gezag kan dan (aanvullende) maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken.