Geplaatst door: expoRIC

Incident Management op de weg en op het water: verbinding van thema’s

Op de gezamenlijke stand van Rijkswaterstaat en de bergingswereld vloeien de inhoudelijke beursthema’s van eRIC 2020 mooi samen. Multidisciplinaire samenwerking, veiligheid rond de energietransitie en gebruik van drones voor operationele taken; het zijn ook de thema’s in de netwerkorganisatie voor incidentmanagement op de weg en op het water. Een inkijkje in de inbreng van de ‘gele sector’ op de beurs.

Incidentmanagement is bij uitstek netwerkmanagement, waarin alle hulpverleningskolommen elkaar ontmoeten. En ze delen ook wezenlijke thema’s rond persoonlijke veiligheid, nieuwe risico’s en nieuwe incidenttypen. De komende jaren zal het belang van multi-samenwerking als fundament van incidentmanagement alleen maar groter worden, voorzien Eeltje Hoekstra (senior adviseur ontwikkeling wegverkeersmanagement) en Theo Kramer (senior adviseur incident management water en scheepvaart). Nieuwe risico’s en nieuwe incidenttypen, zoals ongevallen en branden waarbij hybride of elektrische voer- of vaartuigen of alternatieve brandstoffen zijn betrokken, leveren daarbij nieuwe uitdagingen op. Het is een thema dat op eRIC 2020 nadrukkelijk wordt geadresseerd en dat ook een sterke link heeft met de bergingswereld voor het hoofdwegennet, vertegenwoordigd door Chris Müller van bergingsbedrijf Vreugdenhil.
 

Waterdompel- en salvagecontainer


Branden in elektrische auto’s met lithium-ioncellen zijn een punt van zorg in zowel de geledingen van Rijkswaterstaat als van bergingsbedrijven. Lithium-ionbranden zijn zeer moeilijk te blussen en verspreiden grote hoeveelheden giftige dampen. Rijkswaterstaat traint al zijn weginspecteurs in het handelen bij dergelijke incidenten als zij als eerste arriveren en ook de bergingswereld werkt aan bewustwording en training. Maar wat is het handelingsperspectief eigenlijk? Eeltje Hoekstra: “Een onstabiele lithium-ion accu kan dagen lang gevaarlijke stoffen blijven uitdampen en herontbranden. Dat willen we niet langs onze hoofdwegen, met het risico dat onze mensen, hulpverleners en weggebruikers aan die uitstoot worden blootgesteld.”

Klassieke blusmethoden bieden weinig soelaas bij dit type branden, is in de praktijk gebleken. Daarom bedrijven de brandweer en bergingsspecialisten innovatie om lithium-ion incidenten onder controle te krijgen. Op de ‘gele stand’ van eRIC zijn twee speciaal voor dit doel ontwikkelde blusvoorzieningen te zien, die bergingsspecialist Vreugdenhil samen met Brandweer Haaglanden heeft ontwikkeld en gebouwd. Als eerste een dompelcontainer, waarin een auto met een brandend lithium-ion accupakket met behulp van een kraan geheel kan worden ondergedompeld. Een forse maatregel, maar effectief. Met als bijkomend voordeel dat het verontreinigde bluswater ín de bak blijft en niet in het milieu terecht komt. Chris Müller: “Daarnaast hebben we ook een voorziening om auto’s met beschadigde of instabiele accu’s die nog niet branden, veilig te vervoeren en tijdelijk op te slaan. Een gesloten salvagecontainer met een ‘condensed aerosol’ blussysteem. Dat wordt automatisch geactiveerd als de detectie in de container dampen van reagerende lithium-ion waarneemt. Met deze voorziening kunnen we voertuigen met instabiele accupakketten op een veilige manier bergen en vervoeren, zonder risico op een escalerende brand. Beide containers demonstreren we tijdens de eRIC-vakbeurs. We vinden het belangrijk om aan onze partners in incident management te laten zien welke bijdrage we als bergingsspecialisten kunnen leveren aan veilige en effectieve incidentbeheersing.”

Risico’s van elektrische voertuigen en alternatieve brandstoffen zullende komende jaren een belangrijk vraagstuk blijven, dat wegbeheerders, hulpverleningsdiensten en bergingsspecialisten verbindt. Theo Kramer ziet op het water steeds meer hybride en door alternatieve brandstoffen aangedreven schepen, met alle risico’s van dien. De nieuwe risico’s en incidenttypen, in combinatie met vraagstukken van verkeersmanagement en doorstroming, benadrukken volgens Kramer en Hoekstra ook het belang van informatiegestuurde hulpverlening en crisisbeheersing. Reden waarom Rijkswaterstaat op het Verkeerscentrum Nederland in Utrecht een landelijk Crisis Informatie Centrum inricht, dat komend voorjaar operationeel wordt. Ook daarover vertellen de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat de ketenpartners graag meer tijdens eRIC.
 

Drones en meer


Rijkswaterstaat heeft tijdens eRIC 2020 veel te laten zien. John van Hamersveld, operationeel verkeerskundige van Rijkswaterstaat, geeft een inkijkje. Om te beginnen het RWS drone team. “Rijkswaterstaat heeft twee conform de regelgeving opgeleide en getrainde landelijke droneteams. Die worden frequent ingezet om bij incidenten de verkeersstromen te bewaken en knelpunten in beeld te brengen. Een van onze droneteams doet ook mee aan het drone-demonstratieprogramma op eRIC.”

Andere eyecatchers op de RWS-stand zijn materiaal voor gladheidsbestrijding, een RIB-boot, een opruimvaartuig en materialen voor oliebestrijding en een onbemand vaartuig voor ondersteuning bij incidenten op het water. Theo Kramer: “Deze varende inspectie drone met camera en sonar kan in ondiep water varen en is buiten de RWS-wereld onbekend. Daarom is het nuttig de andere partners te infomeren over het bestaan ervan en te laten zien wat het instrument kan, bijvoorbeeld gezonken voorwerpen opsporen en bij scheepvaartincidenten met gevaarlijke stoffen een veilige verkenning uitvoeren.”

Verder staat op de RWS-stand een duikcontainer van defensie, waarin het Octopus-systeem voor het veilig en verantwoord bergen van stoffelijke overschotten in het water wordt gedemonstreerd. Last but not least: in december is Rijkswaterstaat begonnen met de vervanging van de volledige vloot dienstvoertuigen voor de weginspecteurs. De nieuwe eenheden van het merk Toyota, voorzien van nieuwe dynamische informatieborden, daksets en camera’s en een nieuwe opvallender striping, ontbreken uiteraard niet op de RWS-stand. En nog even terug naar de kern van incident management: wie dat hele systeem op schaal in de praktijk wil zien functioneren, kan terecht bij de snelweg- en vaarwegmaquette en op de binnenstand van Rijkswaterstaat in de beurshal.

 

 

Rijkswaterstaat Takel & Berging Blussystemen drones

Reactie toevoegen